Material Detail

Odmevi na projekt – okrogla miza

Odmevi na projekt – okrogla miza

This video was recorded at Zaključna konferenca projekta Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje, Ljubljana 2010. Slovenija je postala z vstopom v Evropsko unijo zanimiva za različne skupine priseljencev. Med njimi še vedno prevladujejo prebivalci nekdanjih jugoslovanskih republik, vedno pogosteje pa se k nam priseljujejo tudi državljani drugih evropskih in neevropskih držav. S starši se v Slovenijo pogosto preselijo tudi otroci. Ti se ob prihodu vključijo v slovenske vrtce in šole in tako se po navadi začne njihovo prvo spoznavanje slovenščine. Pogosto se prav zaradi neznanja jezika kot enega od bistvenih dejavnikov uspešne integracije v družbo srečujejo z različnimi težavami pri spremljanju pouka, pogovoru z učitelji in slovenskimi vrstniki, sodelovanju v obšolskih dejavnostih ipd. Projekt Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje, ki ga izvaja Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, pomeni začetek vzpostavljanja infrastrukture slovenščine kot drugega jezika za otroke, učence in dijake migrante, ki se vključujejo v slovenski osnovnošolski in srednješolski sistem vzgoje in izobraževanja. Namen projekta je omogočiti, da bi otroci in starši migranti dosegli večjo sporazumevalno zmožnost v slovenščini in s tem tudi večje možnosti za uspešno izobraževanje v slovenskih šolah ter boljšo socialno vključenost. Projekt je večplasten in obsega več ciljev, ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo. V okviru projekta pripravljamo: opiše ravni jezikovnega znanja, ki bodo učiteljem v pomoč pri spremljanju in vrednotenju jezikovnega napredka in znanja učencev migrantov, učne načrte za poučevanje slovenščine kot drugega jezika, učbenike, delovne zvezke in priročnike za učenje slovenščine kot drugega jezika za različne starostne stopnje, slikovno gradivo za učenje slovenščine kot drugega jezika, pilotne tečaje slovenščine za otroke in starše migrante. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja. Več o konferenci na projektni strani.

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.