Select to expand
Select to collapse

Course ePortfolio

מקורות להפקת אנרגיה

פריטים בנושא מקורות להפקת אנרגיה: מקורות מתכלים ומקורות מתחדשים. מיועד ללימוד הנושא בבית ספר יסודי בכיתות ה'-ו' ע"פ תכנית הלימודים במדעים.
Course: מקורות אנרגיה לסוגיהם: לאחר מצגת הקנייה, נחלק את הכיתה לקבוצות כל קבוצה תבחן סוג אחד של מקורות אנרגיה, תלמד אותו ותציג אותו במליאה תוך שימוש במקורות המידע הכלולים באוסף זה.
Share

נרכש בכיתות ג'-ד': תלמידים יכירו ויבינו את השימוש באנרגיה והשפעתה על האדם, החברה והסביבה.

Pedagogical Approach

None

Learning Outcomes

התלמידים יכירו דרכים לניצול מקורות אנרגיה על ידי האדם, ויבינו את ההשפעות החברתיות והסביבתיות שלהן.

Assessment

יינתן מחוון להערכת אופן הצגת סוגי האנרגיה

Other Information

None

Course Resources

 • אנרגיה
  אנרגיה (Presentation)
  מצגת שבה מתוארים סוגי האנרגיה השונים. הבחנה בין סוגי אנרגיה למקורות אנרגיה. מתאים לפתיחת השיעור. להתחיל משקופית 14
 • אנרגיה
  אנרגיה (Reference Material)
  מדור באתר 'סבבה' של המשרד הממשלתי להגנת הסביבה, העוסק במושג האנרגיה: מהי אנרגיה, משאבי אנרגיה מתחדשים, משאבי אנרגיה... More
 • כיצד פועלת תחנת כח אוסמוטית?
  דף מידע ובו שני סרטונים המסבירים כיצד פועלת תחנת כוח אוסמוטית, המייצרת חשמל על ידי ניצול הפרשי ריכוזי המלח בין מים... More
 • כיצד פועלת תחנת כח המונעת על ידי הרוח?
  דף מידע ובו סרטון המתאר כיצד פועלות טורבינות המפיקות חשמל מאנרגית הרוח. הסרטון מקושר לאתר youtube. מופיע במדור מאגר מדע... More
 • תא סולרי – להפיק חשמל מאור
  דף מידע ובו סרטון בנושא תאים סולריים המסביר כיצד נהם יוצרים אנרגיה חשמלית מאור השמש. הסרטון מקושר לאתר youtube. מופיע... More