MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1465-1471 of 1,471 results for: MERLOT Materials

Clinical psychology is a fascinating field where you’ll get to work with a diverse group of people. As you prepare for... see more

Partner Only Material

החינוך לשימוש נבון באינטרנט: מתיאוריה ביקורתית למעשה – האתגרים והאסטרטגיות להכשרת מורי העתיד ד"ר רבקה ודמני, ד"ר אורית... see more

אתר זה הינו סביבת עבודה לתלמידים בבית הספר היסודי נוהגים בתבונה ברשת : שיר מתכתבת באינטרנט. בכתיבה ברשת יש יתרונות... see more

מערך חקר מידעני או מתווה מידעני לתלמידי ביה"ס תיכון בארה"ב המתמודדים עם חיפוש מושכל באינטרנט . רוב תלמידי בתי הספר... see more

מאמרון של ג' יי הורוויץ על התייחסויות פחות או יותר תדירות לנסיון הלא תמיד מוצלח לשלב את האינטרנט בתהליך הלמידה.

מצגת של מחב"א על עיצוב מחדש של רשת