MERLOT Materials

Show results for

Filter by

12457-12480 of 12,828 results for: MERLOT Materials

אם זוויות הבסיס במשולש שוות, המשולש הוא שווה שוקיים ולהיפך. צלעות מאונכות יוצרות ביניהן זווית של 90 מעלות. פתרון תרגילים... see more

פתרון בעיות בנושא משולש שווה שוקיים ושווה צלעות ושימוש במשפטים אלה: • במשולש שווה צלעות כל הזוויות שוות ל – 60 מעלות. •... see more

פתרון תרגילים על ישרים מאונכים, זוויות קודקודיות וחוצה זווית.

לימוד שכתיבת היחס במילים היא מימין לשמאל. לימוד שכתיבת היחס במספרים היא משמאל לימין

לימוד היחס כמנה והאחוז כיחס. ומהם יחסים שווים.

לימוד שבין שני גדלים נתונים מתקיים יחס הפוך אם כאשר גודל אחד גדל/קטן פי מספר מסוים, הגודל השני קטן/גדל פי אותו המספר.

לימוד כיצד לפתור תרגילים בנושא יחסים שווים.

לימוד דרכים לפתרון קל להבנה של שאלות מילוליות בנושא היחס

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בנושא יחסים

לימוד כיצד לחשב את מידותיו של חפץ במציאות כאשר נתונים לנו מידותיו בקנה מידה כלשהו. וההיפך, לימוד למצוא את קנה המידה של... see more

נוסחת הפונקציה הקווית היא y = ax+b לימוד כיצד להשתמש בנתונים האלה לפתרון התרגילים.

נוסחת שיפוע הישר העובר דרך הנקודות ( (x1 : y1( (x2 : y2: a = (y2-y1)/(x2-x1)

לימוד נקודת האפס של פונקציה - נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה – x, מציאת נקודת האפס.

לימוד עליה וירידה של פונקציה, נמצא את נקודת האפס שלה ואת תחום החיוביות והשליליות של כל אחת מהפונקציות