MERLOT Materials

Show results for

Filter by

865-888 of 894 results for: MERLOT Materials

חזרה על החומר של ערך מוחלט והסבר לגבי ערך מוחלט של מספר מסויים - מרחק המספר מנקודת האפס על ציר המספרים. ולימוד כיצד לפתור... see more

לימוד למצוא את קבוצת האמת של מערכת של אי שיוויונים.

פתרון תרגילים עם נוסחת הפונקציה הקווית y = ax+b עם a שהוא שיפוע הישר. ועם ( 0:b ) שהיא נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה – y.

לימוד ליישם משוואה של ישר לבעיה מילולית.

לימוד דרך קלה ופשוטה של פתרון משוואות על ידי השלמה לריבוע

לימוד בדרך קלה וברורה כיצד למצוא את שורשי המשוואה הריבועית בעזרת שימוש בנוסחת השורשים

לימוד בניית משוואה ריבועית כאשר נתונים לנו השורשים

המשך השיעור על בניית משוואה ריבועית כאשר נתונים לנו השורשים שלה.

לימוד באילו נקודות הפונקציה חותכת את ציר ה - y ואת ציר ה - x, בעזרת השלמה לריבוע. כמו כן מענה על השאלות כגון: מהן נקודות... see more

לימוד סוגים שונים של פרבולות ופתרון תרגילים בנושא הפרבולות.

לימוד הפרבולה ועל נקודות החיתוך שלה עם הצירים, על נקודת הקודקוד שלה, על תחום החיוביות והשליליות, ועל תחום עלייה וירידה... see more

פתרון תרגילים כאשר נתונה פונקציה ריבועית ולשרטט אותה לפי נקודות קריטיות.

פתרון תרגילים עם ייצוג גרפי של קווים ישרים נחתכים ומציאת את נקודות החיתוך שלהם ואת המאפיינים של כל אחד מהקווים.

פתרון יחד פונקציה ריבועית ומציאת את קודקודי הפרבולה, את תחום עלייתה וירידתה של הפרבולה ואת תחומי החיוביות והשליליות שלה.

פתרון משוואת הישר ומשוואת הפרבולה ומציאת את נקודות החיתוך של שניהם.

לימוד למצוא את נקודות החיתוך של הקו הישר עם הפרבולה על ידי השוואת שתי הפונקציות.

מציאת התחום שבו הפונקציה של הפרבולה שלילית.

מציאת קודקוד הפרבולה, נקודות האפס של הפרבולה ונקודות החיתוך עם קו ישר.

מקבץ פעילויות, הדמיות ותרגולים בנושא פונקציות קוויות (לינאריות) לתרגול עצמי. בין התרגילים: יצירת גרפים, קצב השתנות,... see more

דך מידע ובו הרחבה של המשחק הקלסי של מגדלי האנוי. הרחבה זו של המשחק מוסיפה אלמנט מורכבות של כיווניות הדיסקיות המדמה קטבים... see more

דף מידע ובו יישומון המציג כיצד נראה גרף של פולינומים מהמעלה השנייה. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.

דף ובו משחק לתרגול הנושא של מעגלים משיקים ומעגלי סודי חיצוניים. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.

דף ובו יישומון המתרגל יכולת הערכת גדלים על ידי משחק פשוט במסגרתו יש להעריך כמה פעמים נכנסת צורה מסויימת בתוך צורה אחרת... see more