MERLOT Materials

Show results for

Filter by

841-864 of 894 results for: MERLOT Materials

לימוד תכונות המעויין ושימוש בהם לפתרון הבעיה המוצגת בפנינו.

פתרון שאלות של מבחני מפמ''ר ישנים. פתרון בעיות של משולשים חופפים, וכן מקבילית וחוצה זווית.

פתרון בעיות בנושא ריבוע ומקבילית ושימוש במשפטים שקשורים למרובעים הללו.

לימוד כיצד לפרק לגורמים תרגילים ממבחני המפמ''ר

פתרון תרגילים בנושא פירוק לגורמים

פתרון תרגילים עם שימוש בנוסחת הכפל המקוצר.

לימוד שתיכון לצלע המשולש חוצה אותה לשני חלקים שווים. פתרון בעיות על ידי שימוש במשפט המשולשים החופפים צ.ז.צ. וכן לימוד... see more

פתרון תרגילים בנושא חוצה זווית שחוצה אותה לשני חלקים שווים. לימוד תכונות המקבילית שבה האלכסונים חוצים זה את זה.

פתרון תרגילים בנושא צמצום שברים אלגבריים

פתרון תרגילים בנושא תכונות ומשפטים הקשורים למשולש שווה שוקיים.

לימוד מהו טרינום ריבועי ופתרון תרגילים עם שימוש בפירוקו.

פתרון תרגילים עם משולש שווה שוקיים ושימוש במשפטים ובתכונות ידועות שלו.

פתרון תרגילים של חיבור וחיסור שברים אלגבריים עם צמצום איברים ועם קבוצת ההצבה המתאימה.

פתרון תרגילים בנושא כפל ביטויים אלגבריים.

פתרון תרגילים בנושא משוואות עם שברים אלגברים

פתרון תרגילים בנושא אי שיוויונים.

פתרון תרגילים בנושא אי-שיוויונים עם שברים ולימוד להשתמש בציר המספרים לשם סימון קבוצת האמת עליו.

פתרון מערכת של אי שיוויונים ומציאת את קבוצת האמת של המערכת.