MERLOT Materials

Show results for

Filter by

33145-33167 of 33,167 results for: MERLOT Materials

דף מידע ובו הרצאה מוסרטת בה מדבר הפרופסור אמוץ עגנון מהאוניברסיטה העברית על רעידות אדמה ועל הסכנה לרעידת אדמה חזקה... see more

דף מידע ובו הרצאה מוסרטת בה מדבר ד"ר אריאל היימן על התחזיות לרעידת אדמה חזקה במיוחד בישראל, סוקר את השלכותיה וכיצד ניתן... see more

הרעיון של גדלים נשמרים הוא מרכזי בפיזיקה. הוא שימושי לפתרון בעיות העוסקות במערכות מורכבות, ומהותי מבחינה עקרונית. המאמר... see more

דף מידע ובו הרצאה מוסרטת בה מדבר ד"ר ניר שביב מהאוניברסיטה העברית על שינויי אקלים ועל השאלה עד כמה אחראי האדם להתחממות... see more

הרצאתו של פרופ' גיל מור, מנהל היחידה לאימונולוגיה של הפוריות באוניברסיטת ייל, קונטיקט על תאי גזע של סרטן השחלות – המקור... see more

כדי להבין את מושג האנרגיה, יש צורך להבין קודם את שלושת מושגי היסוד הקודמים למושג האנרגיה, והם: תנועה, כוח ומסה. המאמר... see more

Se realiza la determinación de diversos cationes en el laboratorio en muestras de agua

Se realiza la determinación de elementos de reserva: fósforo y potasio en el laboratorio en muestras de agua

El alumno puede visualizar el fundamento de la práctica para la determinación de cobre en aguas y los objetivos de la... see more

Se realiza la determinación de aniones en el laboratorio en muestras de agua

Se realiza la determinación de calcio y magnesio en el laboratorio en muestras de agua

Se realiza en el laboratorio la determinación de cloruros en aguas de riego

Se visualiza la valoración de la determinación en el laboratorio de elementos activos nitrógeno, fósforo y potasio en... see more

2005年度冬学期講義 「物質の科学 −その起源から応用まで−」... see more

2007年度冬学期講義 「情報が世界を変える」 情報が世界を変えている。20世紀後半に劇的な進化を遂げた情報技術は、いまや社会の隅々、ミクロな生命の世界からグローバルな経済秩序や国際関係までを... see more

授業について <記号論Semiotics>は、C.S. PeirceとF. de Saussureを祖として二十世紀を通して発達してきた人間の意味活動のインターディシプリナリーな研究領域です。記号論は、<構造主義>と呼ばれた二... see more

授業概要 量子力学における対称性と摂動論を学ぶ。軌道角運動量、スピン角運動量、2粒子の交換などは量子力学において特徴的な対称性の概念であり、摂動論は一般的... see more

授業概要 現代科学技術の多く側面は量子力学を含む物理学に基礎を おいている。本講義は、量子力学第一、第二に引き続くもので、この講義によって学部ないし大学院初等レベルの量子力学が完結する。 本講義... see more

授業について 私が量子力学を初めて学んだとき、波動関数の概念とスピンの概念が連続的に理解できなくて、大変困った経験がある。この経験から、本講義は、スピンのよう... see more