MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 36 results for: MERLOT Materials

'Byki Danish is a powerful and personalized language-learning system, designed to advance your new language proficiency... see more

Explicació dels tipus d'accent i de les regles d'accentuació del valencià. Va adreçat a persones que vulguen preparar els... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: anomenar/nomenar, renyir/renyar,... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: adreçar/dreçar/endreçar i... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els doblets lèxics i els falsos sinònims:... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: citar/esmentar, acomplir/complir,... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els falsos sinònims i doblets lèxics:... see more

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu neutre i les formes de què disposa, d'acord amb el nivell... see more

Explicació en què s'aprèn com s'expressa la possessió amb els pronoms de relatiu en valencià, ja que difereix del que es... see more

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu variable 'el qual', les caracterísitiques, els pronoms a... see more

En aquest vídeo, es poden consultar els principals passos perquè es realitze un resum,

En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques perquè es perceba la producció del so bilabial oclusiiu sonor, es... see more

En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques perquè es perceba la producció del so labiodental, fricatiu, sonor es... see more

Pràctiques sobre els indefinits 'cap' i 'res', usats en oracions interrogatives i condicionals.

Pràctiques sobre els indefinits 'cap', 'res' i el determinant quantitatiu 'gens', usats davant de substantius... see more

Explicació del concepte d'oració subordinada adjectiva de relatiu, la tipologia d'aquest tipus d'oracions i les formes de... see more

Explicació del concepte d'oració subordinada substantiva de relatiu, les funcions d'aquest tipus d'oració i les formes de... see more

En aquest vídeo s'explica un ús incorrecte del gerundi: l'anomenat "gerundi de posterioritat". Va adreçat a persones que... see more

En aquest vídeo, es donen les orientacions generals, a l'hora de preparar un text perquè es llija en veu alta.

En aquest vídeo s'explica el concepte de concordança del participi, i també la posició de l'AVL respecte a aquest... see more

En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques a l'hora de preparar una intervenció en què s'haja de llegir un text... see more

En aquest vídeo, s'inicia l'estudi de la essa sonora tant des del punt de vista fonètic com ortogràfic.

En aquest vídeo, s'introdueix l'aprenent en la pronúncia i l'escriptura del so palatal africat sonor representat per j/g... see more

Tracta bàsicament sobre la formació del femení en els noms d¿oficis i professions, que és un coneixement necessari per a... see more