MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 47 results for: MERLOT Materials

In which John Green teaches about filthy, filthy lucre. Money. And Debt. So, what is money? And what is it for? And why... see more

Explicació dels tipus d'accent i de les regles d'accentuació del valencià. Va adreçat a persones que vulguen preparar els... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: anomenar/nomenar, renyir/renyar,... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: adreçar/dreçar/endreçar i... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els doblets lèxics i els falsos sinònims:... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: citar/esmentar, acomplir/complir,... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els falsos sinònims i doblets lèxics:... see more

Free German verb conjugator ! Modal verbs, irregular verbs, weak verbs, strong verbs, subjunctives, tenses in German etc.

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu neutre i les formes de què disposa, d'acord amb el nivell... see more

Explicació en què s'aprèn com s'expressa la possessió amb els pronoms de relatiu en valencià, ja que difereix del que es... see more

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu variable 'el qual', les caracterísitiques, els pronoms a... see more

En aquest vídeo, es poden consultar els principals passos perquè es realitze un resum,

En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques perquè es perceba la producció del so bilabial oclusiiu sonor, es... see more

En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques perquè es perceba la producció del so labiodental, fricatiu, sonor es... see more

Pràctiques sobre els indefinits 'cap' i 'res', usats en oracions interrogatives i condicionals.

Pràctiques sobre els indefinits 'cap', 'res' i el determinant quantitatiu 'gens', usats davant de substantius... see more

The reality is; there is something which exist but what that something is; remains a question. Either because we are not... see more

Journal télévisé de TF1 - 14/11/2020 Exercice 1 Regardez le reportage une première fois et répondez aux questions. Vous... see more

Explicació del concepte d'oració subordinada adjectiva de relatiu, la tipologia d'aquest tipus d'oracions i les formes de... see more

Explicació del concepte d'oració subordinada substantiva de relatiu, les funcions d'aquest tipus d'oració i les formes de... see more

Genre-Based Language Teaching is a sequence of 5 modules that introduce language instructors to the concept of... see more

En aquest vídeo s'explica un ús incorrecte del gerundi: l'anomenat "gerundi de posterioritat". Va adreçat a persones que... see more

Fire safety is extremely important, especially considering that many fire-related fatalities are preventable in the first... see more

Live professional 1-to-1 online Mandarin Chinese lessons at your fingertips. Learn Mandarin with ease. For kids (aged 5+)... see more