Course ePortfolios

1-2 of 2 results for: containing material "אלכסנדר גרהאם בל"
16 Resources

תיאור 2 Course: נושא 3

6 Resources

מתאים לשיעור היסטוריה בחטיבת הביניים. פעילות מתוקשבת וחומרים נלווים בנושא המהפיכה התעשיתית Course: פעילות שבה התלמידים...